KILLING THEM SOFTLY

Dede Gardner, Anthony Katagas, Brad Pitt